Hållbarhet

Handlingskraft. Ambition. Ansvarstagande

Varför är trä bra för miljön?

Bäckebron Sågverk skall bedriva en miljöanpassad verksamhet där målet i första hand skall vara att begränsa den egna verksamhetens påverkan på miljön. Detta innebär också att våra leverantörer och deras produkter, förpackningar och återvinningssystem inkluderas i miljöarbetet.

För oss är hållbarhetsarbetet en medveten och långsiktig strategi som genomsyrar hela verksamheten. Förutom de globala klimatutmaningarna hanterar vi risker relaterade till socialt ansvar, ekonomi och affärsetik. Hållbarhetsarbetet ger oss en helhetsbild över hela företaget, en mer effektiv styrning samt ett bättre underlag för välgrundade beslut. Vi vet att omställningen från fossilt till förnyelsebar energi är en del av lösningen för oss och för framtida generationer. De senaste åren har efterfrågan på certifierat virke ökat på flera marknader, en utveckling som vi tror kommer att hålla i sig. Vår viktigaste uppgift för att minska klimatutsläppen är alltså att öka försäljningen och användandet av våra sågade trävaror.

Träanvändning bidrar till en hållbar utveckling. Genom att ersätta fossila material med förnybara byggelement av trä skapas klimatnytta i flera led. Utsläppen av växthusgaser från tillverkning och användning av klimatfarliga material undviks, samtidigt som en ökad användning av produkter från skogen binder mer koldioxid. Hela kedjan, från tillverkning till transport blir dessutom betydligt mer energisnål och kostnadseffektiv.

Produkter

Certifikat & märkning

Våra standarddimensioner

 100125150175
32XX  
38XX  
44XXX 
47XXXX
50XXX 
63    
 75100125
16X  
19XX 
25XXX

 

100

125

150

175

30

 

X

 

 

32

X

X

 

 

38

X

 X

 

 

44

 

X

X

 

47

 

X

X

 

50

X

 

X

 

 75100125
16X  
19XX 
25 X