INTEGRITETSPOLICY

Bäckebrons sågverk värnar om din personliga integritet och eftersträvar en hög nivå av dataskydd för de personuppgifter som behandlas hos oss.

Ansvarig för behandling av personuppgifter

Bäckebrons Sågverk AB, org. nr.: 556099-7008
Du når vårt dataskyddsombud på stefan.gillberg@backebronssagverk.se

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på stefan.gillberg@backebronssagverk.se

Vi behöver spara och behandla uppgifter, så som företagsnamn, kontaktperson, adress, telefonnummer och e-postadress. Syftet med en sådan behandling är att kunna hantera fakturor samt hålla en bra och nära relation till dig som är kund/leverantör.

 

Vilka uppgifter samlar vi in?

Cookies – Vi använder cookies på vår webbplats för att förbättra din användarupplevelse och navigering i systemet för att kunna spåra webbplatsanvändning. Vi samlar in denna information anonymt och ingen personlig information lagras i våra cookies.

För mer information om hur cookies fungerar och hur du inaktiverar cookies: www.allaboutcookies.org

Vi kan komma att spara och behandla en del av din personliga information i våra system när den är kopplad till aktiviteter och digital kommunikation för att tillhandahålla tjänster och produkter som har begärts eller avtalats.

 

Hur kommer informationen att användas?

All information som Bäckebrons Sågverk samlar in eller förvarar kommer endast att användas av följande skäl:

  • för att förbättra användarvänligheten
  • Bäckebrons Sågverk kan också välja att skicka relevant marknadsföringsmaterial då och då – du kan när som helst avsäga dig från denna kommunikation utan att det påverka andra tjänster.

Vi kommer aldrig att sälja, återanvända eller dela din personliga information utanför vår egen organisation utan ditt samtycke.

Vi anser att det finns ett ”legitimt intresse” för oss att hålla och behandla viss personlig information inom de begränsningar som beskrivs ovan, men du har rättigheter angående dina egna personuppgifter:

Rätten att informeras
Vi anser att detta sekretessmeddelande uppfyller vår skyldighet att informera dig om vår behandling av dina personuppgifter.

En rätt till tillgång
Du har rätt att begära åtkomst till dina personuppgifter.

Rätt till rättelse
Du har rätt att kontrollera de personuppgifter som vi har om dig och du kan begära att felaktiga uppgifter ska korrigeras.

 

Enskilda personnummer

Om vi kommer att behöva behandla enskilda personnummer ska detta vara klart motiverat med hänsyn till ändamålet, nödvändigt för säker identifiering eller om det finns något annat beaktansvärt skäl. Vi minimerar alltid användandet av personnummer i så stor utsträckning som möjligt genom att, i de fall det är tillräckligt, istället använda ditt födelsenummer. Endast de medarbetare som behöver behandla personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem.

 

Hur hanterar vi kontaktuppgifter

Vi sparar kontaktuppgifter genom tidigare försäljning/inköp, personlig kontakt och registrering av vårt nyhetsbrev. För att kunna erbjuda en snabb service till våra kunder behöver vi ha uppdaterade uppgifter om kontaktpersoner och företagets adress.

 

Hur länge sparar vi personuppgifter

Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är samtycke och du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen. Ett återkallande påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades. Dina uppgifter kommer att sparas så länge du är vår kund, leverantör eller samarbetspartner.

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med de personuppgiftsbiträden vi använder för att kunna utgöra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

 

Säkerhet

Vi använder it-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till personuppgifter. Vi har vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling: t. ex. antivirusskydd, brandväggar och rättighetsstyrning av åtkomst. Endast de medarbetare som behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem. Bäckebrons Sågverk AB arbetar ständigt med att bibehålla och förbättra säkerheten i vår IT-miljö.

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten www.imy.se

Produkter

Certifikat & märkning

Våra standarddimensioner

 100125150175
32XX  
38XX  
44XXX 
47XXXX
50XXX 
63    
 75100125
16X  
19XX 
25XXX

 

100

125

150

175

30

 

X

 

 

32

X

X

 

 

38

X

 X

 

 

44

 

X

X

 

47

 

X

X

 

50

X

 

X

 

 75100125
16X  
19XX 
25 X